Hàng trăm dự án điện mặt trời tập trung ở đâu

Phần lớn dự án điện mặt trời tập trung ở phía Nam, nhiều nhất là ở Ninh Thuận, Bình Thuận trong khi vẫn còn 260 dự án đang chờ duyệt.

Bản đồ phân bố dự án điện mặt trời
bản đồ phxân bố dự án điện mặt trời

 

 

 

Where are hundreds of concentrated solar power projects

The majority of solar power projects are concentrated in the South, especially in Ninh Thuan and Binh Thuan while there are still 260 projects pending approval.

Map of solar power project distribution
Map of solar power project distribution

 

 

 

Bình luận