CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Mục Lục

♦ Nghị quyết 120/NQ-CP– Ban hành 17/11/2017

Về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Tài liu dài 16 trang dạng file pdf.

Ngưi ký : Thng Nguyn Xuân Phúc

Tải file tại đây

♦ Quyết định 2068/QĐ-TTg – Ban hành 25/11/2015

Chiến lưc phát trin năng lưng tái tạo ca Vit Nam đến năm 2030, tm nhìn đến 2050.

Tài liu dài 18 trang dạng file pdf.

Ngưi ký : Nguyên Thng Nguyn Tn Dũng.

Tải file tại đây


Nghị quyết 55-NQ/TW

Ngày ban hành 11/02/2020

Ni dung : v định hưng chiến lưc phát trin năng lưng quc gia ca Vit Nam đến năm 2023, tm nhìn đến năm 2045.

Dạng file pdf dài 14 trang.

Nơi ban hành : B chính trị.

Ngưi ký : Tng bí thư Nguyn Phú Trọng.

Tải file tại đây.


Quyết định 11/2017/QĐ-TTg

Cơ chế khuyến khích phát trin các d án đin năng lưng mt tri tại Vit Nam.

Ngày ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2017.

Quyết định này có tên gọi khác là cơ chế FiT 1 v đin mt tri (ĐMT)

Nơi ban hành : Chính ph

Dạng file pdf, dài 10 trang.

Ngưi ký : Thng Nguyn Xuân Phúc.

Tải file tại đây.


Thông tư 16/2017/TT-BCT

Quy định v phát trin d án và Hp đng mua bán đin mu áp dụng cho các d án đin mt tri.

Ngày ban hành ngày 12 tháng 09 năm 2017.

Dạng file pdf, dài 48 trang (gm 10 trang ni dung + 38 trang phụ lục)

Nơi ban hành : Bộ Công Thương

Ngưi ký : B trưng BCT Trn Tun Anh.

Tải file tại đây.


Quyết định 02/2019/QĐ-TTg

Ngày ban hành : ngày 08 tháng 11 năm 2019

Sa đi, b sung mt s điu ca Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 v cơ chế khuyến khích phát trin các d án đin năng lưng mt tri tại Vit Nam.

Nơi ban hành : Chính ph

Dạng file pdf, có 2 trang.

Ngưi ký : Phó Thng Trịnh Đình Dũng

Tải file tại đây.


Thông tư 05/2019/TT-BCT

Ngày ban hành : ngày 11 tháng 3 năm 2019

Sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 09 năm 2017 ca B trưng B công thương quy định v phát trin d án và Hp đng mua bán đin mu áp dụng cho các d án đin mt tri.

Dạng file pdf, dài 8 trang

Nơi ban hành : B công thương.

Tải file tại đây.


Quyết định 13/2020/QĐ-TTg

Cơ chế khuyến khích phát trin các d án đin năng lưng mt tri tại Vit Nam.

Ngày ban hành ngày 06 tháng 04 năm 2020.

Quyết định này có tên gọi khác là cơ chế FiT 2 v đin mt tri (ĐMT)

Nơi ban hành : Chính ph

Dạng file pdf, dài 8 trang.

Ngưi ký : Phó Thng Trịnh Đình Dũng.

Tải file tại đây.


Thông tư 18/2020/TT-BCT

Quy định v phát trin d án và Hp đng mua bán đin mu áp dụng cho các d án đin mt tri.

Ngày ban hành ngày 17 tháng 07 năm 2020.

Dạng file pdf, dài 40 trang (gm 6 trang ni dung + 34 trang phụ lục)

Nơi ban hành : B Công Thương

Ngưi ký : Th trưng BCT Hoàng Quc Vưng.

Tải file tại đây.


♦ Dự thảo Quy hoạch điện 8

Quy hoạch phát trin đin lc quc gia thi k 2021 – 2030 tm nhìn đến năm 2045

Ngày ban hành tháng 02 năm 2021.

Dạng file pdf, dài 851 trang tp 1 phn thuyết minh và 174 trang tp 2 phn phụ lục.

Nơi ban hành : Vin năng lưng/B Công Thương

Ngưi ký : chưa ký.

Tải file tại đây.


♦ Dự thảo Phụ lục Quy hoạch điện 8

Phụ lục Quy hoạch phát trin đin lc quc gia thi k 2021 – 2030 tm nhìn đến năm 2045

Ngày ban hành tháng 02 năm 2021.

Dạng file pdf dài 174 trang tp 2 phn phụ lục.

Nơi ban hành : Vin năng lưng/B Công Thương

Ngưi ký : chưa ký.

Tải file tại đây.


Quyết định 648/QĐ-BCT

V điu chnh mc giá bán l đin bình quân và quy định giá bán đin

Ngày ban hành: ngày 20 tháng 03 năm 2019.

Dạng file pdf, dài 6 trang.

Nơi ban hành : B Công Thương

Ngưi ký : B trưng Trn Tun Anh.

Tải file tại đây.


Luật điện lực 28/2004/QH11

Lut này quy định v quy hoạch và đu tư phát trin đin lc; tiết kim đin; thị trưng đin lc; quyn và nghĩa vụ ca t chc, cá nhân hoạt đng đin lc và s dụng đin; bo v trang thiết bị đin, công trình đin lc và an toàn đin.

Ngày ban hành : 03/12/2004

Ngày hiu lc : 01/07/2005

Nơi ban hành : Quc Hi

Ngưi ký : Ch tịch Quc hi Nguyn Văn An.

Tải file tại đây


♦ Sửa đổi bổ sung luật điện lực 24/2012/QH13

Ngày ban hành : 20/11/2012

Ngày hiu lc : 01/07/2013

Nơi ban hành : Quc Hi

Ngưi ký : Ch tịch Quc hi Nguyn Sinh Hùng

Tải file tại đây


50/2010/QH12 – Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Lut này quy định v s dụng năng lưng tiết kim và hiu qu; chính sách, bin pháp thúc đy s dụng năng lưng tiết kim và hiu qu; quyn, nghĩa vụ, trách nhim ca t chc, h gia đình, cá nhân trong s dụng năng lưng tiết kim và hiu qu.

Ngày thông qua : 17/6/2010

Ngày hiu lc : 01/01/2011

Nơi ban hành : Quc Hi

Ngưi ký : Ch tịch Quc hi Nguyn Phú Trọng.

Tải file tại đây.


Hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Ngày ban hành : 08/09/2020

Nơi ban hành : Bộ công an cục cảnh sát PCCC và CNCH

Số : 3288/CP07-P4

Tải file tại đây.


Dự thảo “Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà (Fit 3)”

Năm dự thảo : 2021

Tải file tại đây.


Văn bản “Phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày 31/12/2020”

Ngày ban hành : 25/12/2020

Số 8420/EVN-KD

Dạng file pdf, có 2 trang.

Ngưi ký : Phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực Việt Nam Võ Quang Lâm

Tải file tại đây.


Văn bản “Đảm bảo an toàn PCCC đối với Nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà”

Ngày ban hành : 12/05/2021

Số 591/CAT-CSPCCC

Dạng file pdf, có 4 trang.

Ngưi ký : Trung tá Bùi Đức Tài 

Tải file tại đây.


♦ Phụ lục Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/11/2020

Số 136/2020/NĐ-CP

Dạng file pdf, có 80 trang.

Tải file tại đây.


Văn bản “Cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra việc phát triển điện mặt trời mái nhà”

Ngày ban hành : 19/05/2021

Số 876/SCT-QLCN

Dạng file pdf, có 1 trang.

Ngưi ký : KT Giám đốc – Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Na

Tải file tại đây.


♦ Phụ lục “Nghiên cứu khả năng giải tỏa công suất điện gió và điện mặt trời đến năm 2022”

Bảng báo cáo này là sản phẩm nghiên cứu thuộc quyền sở hữu của Tổ chức sáng kiến về Chuyển dịch năng lượng Việt Nam (VIET) Ngày ban được công bố vào tháng 06/2020

Mã báo cáo: RR/04-VIET05.2020/VN

Dạng file pdf, có 13 trang.

Tải file tại đây.


Quyết định Số 280/QĐ-TTg

Phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Ngày ban hành 13/03/2019

Người ký: KT Thủ Tướng – Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng

Dạng file pdf, có 22 trang

Tải file tại đây.


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình 

Phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Ngày ban hành 06/04/2020

QCVN 06: 2020/BXD do Viện khoa học công nghệ xây dựng biên soạn, vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt , bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, bộ Xây dựng ban hành kèm theo thông tư 01/2020/TT-BXD ngày 06/04/2020 của Bộ trưởng Bộ xây dựng

QCVN 06: 2020/BXD thay thế QCVN 06: 2010/BXD ban hành kèm theo thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng

Dạng file pdf, có 147 trang

Tải file tại đây.


Nghị định số 79/2014/NĐ-CP

Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành 31/07/2014

Người ký: TM Chính phủ – Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng

Dạng file pdf, có 56 trang

Tải file tại đây.


Văn bản “Chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kw”

Ngày ban hành : 31/01/2019

Số 1534/BTC-CST

Dạng file pdf, có 7 trang.

Ngưi ký : KT Vụ trưởng vụ chính sách thuế – Phó vụ trưởng Nguyễn Thị Thanh Hằng

Tải file tại đây.

Bình luận