CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

♦ Quyết định 2068/QĐ-TTg – Ban hành 25/11/2015

Chiến lưc phát trin năng lưng tái tạo ca Vit Nam đến năm 2030, tm nhìn đến 2050.

Tài liu dài 18 trang dạng file pdf.

Ngưi ký : Nguyên Thng Nguyn Tn Dũng.

Tải file tại đây


Nghị quyết 55-NQ/TW

Ngày ban hành 11/02/2020

Ni dung : v định hưng chiến lưc phát trin năng lưng quc gia ca Vit Nam đến năm 2023, tm nhìn đến năm 2045.

Dạng file pdf dài 14 trang.

Nơi ban hành : B chính trị.

Ngưi ký : Tng bí thư Nguyn Phú Trọng.

Tải file tại đây.


Quyết định 11/2017/QĐ-TTg

Cơ chế khuyến khích phát trin các d án đin năng lưng mt tri tại Vit Nam.

Ngày ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2017.

Quyết định này có tên gọi khác là cơ chế FiT 1 v đin mt tri (ĐMT)

Nơi ban hành : Chính ph

Dạng file pdf, dài 10 trang.

Ngưi ký : Thng Nguyn Xuân Phúc.

Tải file tại đây.


Thông tư 16/2017/TT-BCT

Quy định v phát trin d án và Hp đng mua bán đin mu áp dụng cho các d án đin mt tri.

Ngày ban hành ngày 12 tháng 09 năm 2017.

Dạng file pdf, dài 48 trang (gm 10 trang ni dung + 38 trang phụ lục)

Nơi ban hành : Bộ Công Thương

Ngưi ký : B trưng BCT Trn Tun Anh.

Tải file tại đây.


Quyết định 02/2019/QĐ-TTg

Ngày ban hành : ngày 08 tháng 11 năm 2019

Sa đi, b sung mt s điu ca Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 v cơ chế khuyến khích phát trin các d án đin năng lưng mt tri tại Vit Nam.

Nơi ban hành : Chính ph

Dạng file pdf, có 2 trang.

Ngưi ký : Phó Thng Trịnh Đình Dũng

Tải file tại đây.


Thông tư 05/2019/TT-BCT

Ngày ban hành : ngày 11 tháng 3 năm 2019

Sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 09 năm 2017 ca B trưng B công thương quy định v phát trin d án và Hp đng mua bán đin mu áp dụng cho các d án đin mt tri.

Dạng file pdf, dài 8 trang

Nơi ban hành : B công thương.

Tải file tại đây.


Quyết định 13/2020/QĐ-TTg

Cơ chế khuyến khích phát trin các d án đin năng lưng mt tri tại Vit Nam.

Ngày ban hành ngày 06 tháng 04 năm 2020.

Quyết định này có tên gọi khác là cơ chế FiT 2 v đin mt tri (ĐMT)

Nơi ban hành : Chính ph

Dạng file pdf, dài 8 trang.

Ngưi ký : Phó Thng Trịnh Đình Dũng.

Tải file tại đây.


Thông tư 18/2020/TT-BCT

Quy định v phát trin d án và Hp đng mua bán đin mu áp dụng cho các d án đin mt tri.

Ngày ban hành ngày 17 tháng 07 năm 2020.

Dạng file pdf, dài 40 trang (gm 6 trang ni dung + 34 trang phụ lục)

Nơi ban hành : B Công Thương

Ngưi ký : Th trưng BCT Hoàng Quc Vưng.

Tải file tại đây.


♦ Dự thảo Quy hoạch điện 8

Quy hoạch phát trin đin lc quc gia thi k 2021 – 2030 tm nhìn đến năm 2045

Ngày ban hành tháng 02 năm 2021.

Dạng file pdf, dài 851 trang tp 1 phn thuyết minh và 174 trang tp 2 phn phụ lục.

Nơi ban hành : Vin năng lưng/B Công Thương

Ngưi ký : chưa ký.

Tải file tại đây.


♦ Dự thảo Phụ lục Quy hoạch điện 8

Phụ lục Quy hoạch phát trin đin lc quc gia thi k 2021 – 2030 tm nhìn đến năm 2045

Ngày ban hành tháng 02 năm 2021.

Dạng file pdf dài 174 trang tp 2 phn phụ lục.

Nơi ban hành : Vin năng lưng/B Công Thương

Ngưi ký : chưa ký.

Tải file tại đây.


Quyết định 648/QĐ-BCT

V điu chnh mc giá bán l đin bình quân và quy định giá bán đin

Ngày ban hành: ngày 20 tháng 03 năm 2019.

Dạng file pdf, dài 6 trang.

Nơi ban hành : B Công Thương

Ngưi ký : B trưng Trn Tun Anh.

Tải file tại đây.


Luật điện lực 28/2004/QH11

Lut này quy định v quy hoạch và đu tư phát trin đin lc; tiết kim đin; thị trưng đin lc; quyn và nghĩa vụ ca t chc, cá nhân hoạt đng đin lc và s dụng đin; bo v trang thiết bị đin, công trình đin lc và an toàn đin.

Ngày ban hành : 03/12/2004

Ngày hiu lc : 01/07/2005

Nơi ban hành : Quc Hi

Ngưi ký : Ch tịch Quc hi Nguyn Văn An.

Tải file tại đây


♦ Sửa đổi bổ sung luật điện lực 24/2012/QH13

Ngày ban hành : 20/11/2012

Ngày hiu lc : 01/07/2013

Nơi ban hành : Quc Hi

Ngưi ký : Ch tịch Quc hi Nguyn Sinh Hùng

Tải file tại đây


50/2010/QH12 – Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Lut này quy định v s dụng năng lưng tiết kim và hiu qu; chính sách, bin pháp thúc đy s dụng năng lưng tiết kim và hiu qu; quyn, nghĩa vụ, trách nhim ca t chc, h gia đình, cá nhân trong s dụng năng lưng tiết kim và hiu qu.

Ngày thông qua : 17/6/2010

Ngày hiu lc : 01/01/2011

Nơi ban hành : Quc Hi

Ngưi ký : Ch tịch Quc hi Nguyn Phú Trọng.

Tải file tại đây.

Bình luận