Lịch sử giá tấm pin mặt trời từ năm 1975-2020

Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn dữ liệu của cơ quan năng lượng quốc tế IEA cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2020, giá tấm pin năng lượng mặt trời đã giảm hơn 500 lần kề từ năm 1975 đến năm 2020.

Cụ thể vào năm 1975 giá trung bình của tấm pin là 105,7 USD cho mỗi watt, thì đến năm 2020 giá trung bình chỉ khoảng 0,2 USD mỗi watt.

Lịch sử giá tấm pin mặt trời từ năm 1975-2020

Năm 1975 giá tấm pin mặt trời đơn tinh thể là 105,7 Usd mỗi Watt

Lịch sử giá tấm pin mặt trời từ năm 1975-2020

Năm 1980 giá tấm pin mặt trời đơn tinh thể là 30 Usd mỗi Watt

Lịch sử giá tấm pin mặt trời từ năm 1975-2020

Năm 1985 giá tấm pin mặt trời đơn tinh thể là 12,7 Usd mỗi Watt

Lịch sử giá tấm pin mặt trời từ năm 1975-2020

Năm 1990 giá tấm pin mặt trời đơn tinh thể là 7,9 Usd mỗi Watt

Lịch sử giá tấm pin mặt trời từ năm 1975-2020

Năm 1995 giá tấm pin mặt trời đơn tinh thể là 6,5 Usd mỗi Watt

Lịch sử giá tấm pin mặt trời từ năm 1975-2020

Năm 2000 giá tấm pin mặt trời đơn tinh thể là 4,9 Usd mỗi Watt

Lịch sử giá tấm pin mặt trời từ năm 1975-2020

Năm 2005 giá tấm pin mặt trời đơn tinh thể là 4,4 Usd mỗi Watt

Lịch sử giá tấm pin mặt trời từ năm 1975-2020

Năm 2010 giá tấm pin mặt trời đơn tinh thể là 2,2 Usd mỗi Watt

Lịch sử giá tấm pin mặt trời từ năm 1975-2020

Năm 2015 giá tấm pin mặt trời đơn tinh thể là 0,7 Usd mỗi Watt

Lịch sử giá tấm pin mặt trời từ năm 1975-2020

Năm 2020 giá tấm pin mặt trời đơn tinh thể là 0,2 Usd mỗi Watt

Sưu tầm và biên dịch bởi TĐN – Lithaco

Nguồn :

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/evolution-of-solar-pv-module-cost-by-data-source-1970-2020

 

Bình luận