Chứng nhận công trình xanh tại Việt Nam

CÁC HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN CÔNG TRÌNH XANH

Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh (như LOTUS, LEED, Green Mark, v.v.) là những tiêu chuẩn giúp đánh giá công trình xanh.

Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh là cơ sở nhằm:

  • Đánh giá hiệu năng công trình
  • Chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường qua bên thứ ba
  • Tạo điều kiện cho quy trình thiết kế và xây dựng tích hợp
  • Đảm bảo công trình tuân thủ những quy định hiện hành

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÁC HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN

LEED: Hệ thống chứng nhận công trình xanh toàn diện, được phát triển tại Mỹ và phù hợp cho các dự án hướng tới nhận diện thương hiệu quốc tế. Các yêu cầu của LEED chủ yếu thích hợp với các thị trường xây dựng tại các nước phát triển hơn là các nước nước đang phát triển.

LOTUS: Hệ thống chứng nhận công trình xanh toàn diện được phát triển cho thị trường xây dựng tại Việt Nam. Các yêu cầu của LOTUS được điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tiễn ngành xây dựng, quy định của Nhà nước và điều kiện khí hậu tại Việt Nam.

EDGE: Hệ thống chứng nhận tập trung vào các tiêu chí Năng lượng, Nước và Năng lượng hàm chứa của Vật liệu, phù hợp với các dự án có mục tiêu tối thiểu hoá mức tiêu thụ tài nguyên.

Green Mark: Hệ thống chứng nhận công trình xanh của Singapore. Các tiêu chuẩn của Green Mark chủ yếu phù hợp với thị trường xây dựng tại các nước phát triển..

Chứng nhận công trình xanh tại Việt Nam

 

Bình luận