Văn bản số 3725/EVN-KD về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019

Văn bản số 3725/EVN-KD về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019Văn bản số 3725/EVN-KD về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019

 

 

 

 

 

Bình luận