Theo công văn số 6072/EVN-KD về việc ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” trên các thiết bị,phần mềm

Theo đó EVN cho biết thị trường miền Nam vừa xuất hiện loại thiết bị biến đổi điện mặt trời xuất xứ từ nước ngoài, có ứng dụng phần mềm chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.

Không cấp điện nếu chứa bản đồ 'đường lưỡi bò' trên thiết bị điện sử dụng - EVN cảnh báo

HÌnh ảnh cảnh báo trên một trang web của đơn vị thành viên EVN

Tập đoàn Điện lực (EVN) vừa có cảnh báo và chỉ đạo đến các đơn vị thành viên liên quan đến tình trạng tại khu vực miền Nam xuất hiện thiết bị điện có bản đồ đường lưỡi bò.
Cảnh báo của ngành điện nêu thị trường khu vực miền Nam vừa xuất hiện loại thiết bị biến đổi điện mặt trời (gọi là inverter) xuất xứ từ nước ngoài, có ứng dụng phần mềm để theo dõi vận hành hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, có chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.
Sự việc này, theo EVN, là một thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc của nước ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm quy định của pháp luật hiện hành.
Trước tình hình đó, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn của EVN khẩn trương và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo để ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh đường lưỡi bò trên các thiết bị, phần mềm.
Theo đó, các đơn vị cần kiểm tra, rà soát tất cả các trang thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật nhằm phòng ngừa khi mua sắm, kịp thời phát hiện và loại bỏ hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” tại đơn vị. Cùng với đó, cần phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị để biết và phòng ngừa nhằm tránh mua sắm, sử dụng các thiết bị, phần mềm chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.
EVN cũng yêu cầu phải thực hiện tuyên truyền trên trang web chăm sóc khách hàng và các phương tiện thông tin khác của đơn vị về việc không mua sắm, sử dụng các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” để các đối tác, khách hàng sử dụng điện được biết.
“Trường hợp phát hiện các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật của đối tác, khách hàng sử dụng điện chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”, đơn vị báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với đối tác, khách hàng sử dụng điện để yêu cầu loại bỏ hình ảnh xuyên tạc hoặc chấm dứt sử dụng các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật nêu trên. Nếu đối tác, khách hàng sử dụng điện không hợp tác và khắc phục, đơn vị ngừng thực hiện giao dịch, mua bán hoặc cung cấp các dịch vụ điện liên quan”, chỉ đạo nêu rõ.
Thời gian gần đây, hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò phí pháp liên tiếp xuất hiện trên nhiều sản phầm, ấn phẩm văn hoá, giáo dục từ bản độ định vị trên xe ô tô, đồ chơi giáo dục sớm, đến trong các bộ phim chiếu rạp… Các cơ quan chức năng đã yêu cầu tịch thu các sản xuất có sử dụng hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp như xe ô tô, giáo trình, đồ chơi…

Theo thanhnien.vn

 

According to Official Letter No. 6072 / EVN-KD on preventing the propagation of map images with “cow’s tongue line” on equipment and software

Accordingly, EVN said that the southern market has appeared a new type of solar power converter from abroad, with software applications that contain the map image with the “cow’s tongue line”.
Do not supply electricity if it contains a 'cow's tongue line' map on used electrical equipment - EVN warns

Warning image on a website of EVN member unit

Electricity of Vietnam (EVN) has issued a warning and directed to member units related to the situation in the Southern region of the appearance of electrical equipment with a cow’s tongue map.
Warning of the electricity industry stated that the market of the Southern region has just appeared a type of solar inverter (called inverter) originating from abroad, with software application to monitor the operation of solar power systems on. roof, containing a map image with “cow’s tongue line”.
This incident, according to EVN, is a misleading propaganda tactic of foreign countries, seriously affecting Vietnam’s national security and territorial sovereignty, in violation of the provisions of current laws.
Under these circumstances, EVN requires its member units and representatives of EVN’s capital to urgently and seriously carry out the direction to prevent the propagation of the cow’s tongue image on devices and software.
Accordingly, the units need to check and review all equipment, software and technical documents to prevent shopping, promptly detect and remove images with “cow’s tongue line”. at the unit. Along with that, it is necessary to disseminate and thoroughly understand to all officials and employees of the unit for knowing and preventing in order to avoid shopping, using equipment and software containing map images with “cow’s tongue line”.
EVN also requires propaganda on customer care website and other media of the unit about not purchasing, using equipment, software, technical documents containing map images. there is a “cow’s tongue line” so electricity partners and customers can know it.
“In case of detecting equipment, software, technical documents of partners, electricity customers containing the image of the map with the” cow’s tongue line “, the reporting unit and coordinate with local authorities in with partners, customers using electricity to request the removal of distorting images or termination of use of the above-said equipment, software and technical documents. and overcome, the unit stopped conducting transactions, buying or selling or providing related electric services “, the director stated.
Recently, images of the cow’s tongue road map have continuously appeared on many products, cultural and educational publications from the position map on cars, early educational toys, coming in sets. movie theaters … The authorities have demanded the confiscation of production using illegal cow-shaped road maps such as cars, textbooks, toys …

According to thanhnien.vn

 

Bình luận