Điện mặt trời áp mái ở Việt Nam thực tế chỉ mới bắt đầu ‘nhen nhóm’

Điện mặt trời áp mái ở Việt Nam thực tế chỉ mới bắt đầu 'nhen nhóm'
Điện mặt trời áp mái ở Việt Nam thực tế chỉ mới bắt đầu ‘nhen nhóm’

Rất nhiều người lầm tưởng điện mặt trời ở Việt Nam thời gian qua đã bùng nổ và phát triển quá nhiều, vậy sự thật như thế nào, có thật sự điện mặt trời ở Việt Nam thời gian qua đã nở rộ ?

Thực tế không phải vậy, theo cơ chế khuyến khích lần thứ nhất điện mặt trời Việt Nam phát triển vỡ quy hoạch đạt trên 4,5GWp chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên con số đó chủ yếu đến từ 82 dự án Solar Farm ở một số tỉnh bức xạ tốt như Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Gia Lai, Long An…

Trong khi đó theo số liệu của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thì tính đến hết tháng 11 năm 2019 cả nước có 19,378 dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 318 MW tập trung tại các tỉnh phía nam (73% tổng công suất hệ thống). Nếu đem so với tiềm năng 30 triệu mái nhà thì con số này quá bé nhỏ (0,065%) thậm chí có thể nói điện mặt mái nhà như một giọt nước nhỏ trong đại dương mênh mông, nó như đốm lửa nhỏ mới bắt đầu ‘nhen nhóm’.
Kinh nghiệm từ các nước đi trước thì sau một thời gian đầu khuyến khích để thu hút đầu tư thì các chính sách của các chính phủ bắt đầu kiềm hãm các dự án lớn để thay bằng việc khuyến khích dự án điện mặt trời mái nhà bởi những ưu thế quá rõ rệt của nó như mái nhà có sẳn, không chiếm quỹ đất, hạ tầng đường dây có sẳn, huy động được vốn xã hội…

Có thể thấy qua ba lần dự thảo cơ chế khuyến khích mới hay gọi là FIT 2 đều thấy ý đồ Bộ công thương đè giá điện mặt trời mặt đất nhưng vẫn giữ nguyên giá điện mặt trời áp mái, lần dự thảo gần đây ngày 6/12/2019 Bộ công thương lại điều chỉnh giảm xuống điều này thật khó hiểu bởi ngay cả EVN cũng nhiều lần góp ý kiến nghị nên giữ nguyên giá 9,35 cents để khuyến khích người dân lắp đặt và chính Bộ công thương cũng có đề án 2023 của BCT (2023/QĐ/BCT ngày 05/07/2019) xây dựng rất chi tiết chương trình thúc đẩy điện mặt trời mái nhà. Bên cạnh đó gần đây nhất trong thông báo 402/TB-VPCP ngày 22/11/2019 của văn phòng chính phủ về kết luận chỉ đạo của thủ tướng tại cuộc họp thường trực chính phủ về dự thảo cơ chế khuyến khích mới cho điện mặt trời Việt Nam cũng nêu chủ trương chính phủ sẽ tiếp tục khuyến khích điện mặt trời mái nhà vì những ưu điểm nêu trên.

Không biết những người làm chính sách đang nghĩ gì và tính toán gì nhưng nếu thực tế giảm giá điện mặt trời mái nhà trong khi nó chỉ mới bắt đầu nhen nhóm thì thật tình đây là một bước thụt lùi của dự thảo lần này.
Được biết lần này EVN tiếp tục góp ý kiến nghị giữ nguyên giá 9,35 cents đến hết năm 2020, kiến nghị này rất hợp lý bởi hơn ai hết EVN biết rõ điện mặt trời mái nhà hiện nay thật bé nhỏ so với tiềm năng và EVN cũng biết rất rõ lợi ích nhanh chóng do nó mang lại, thiết nghĩ kiến nghị này sẽ được người dân đồng thuận. Hy vọng rằng chính phủ sáng suốt trước khi ra quyết định.

Cần thêm thông tin hoặc tư vấn thêm điện mặt trời áp mái xin vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 514 Trần Văn Giàu, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
 • CN Miền Tây: E34, đường 56, KDC 586, P. Phú Thứ, Q.Cái Răng, Cần Thơ
 • Nhà xưởng : D5/1E Đ. Dương Đình Cúc, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp.HCM
 • Tổng đài: 1900 252527
 • Email: info@lithaco.com
 • Web: https://lithaco.vn
 • FB: https://www.facebook.com/Lithaco.vn/

Rooftop solar power in Vietnam has just begun to ‘rekindle’

Rooftop solar power in Vietnam has just begun to 'rekindle'
Rooftop solar power in Vietnam has just begun to ‘rekindle’

A lot of people mistakenly believe that solar power in Vietnam has exploded and developed too much, so what is the truth, is there really solar PV in Vietnam last time was in full bloom?

In fact, this is not the case, according to the first incentive mechanism in Vietnam solar power development has broken the planning of 4.5GWp in a short time. However, that figure mainly comes from 82 Solar Farm projects in some well-radiated provinces such as Ninh Thuan, Binh Thuan, Tay Ninh, Gia Lai, Long An …

Meanwhile, according to the data of Vietnam Electricity (EVN), by the end of November 2019, the country had 19,378 rooftop solar power projects with a total capacity of 318 MW concentrated in the southern provinces (73% of total system capacity). If compared to the potential of 30 million roofs, this number is too small (0.065%) and can even say the roof surface electricity is like a small drop of water in the vast ocean, it is like a small fire started. ‘ Experiences from the leading countries, after a period of early encouragement to attract investment, the policies of governments began to curb large projects to replace with encouraging electricity projects the roof of the roof because of its obvious advantages such as the roof is available, does not occupy land fund, existing line infrastructure, mobilizes social capital …

It can be seen that three times of drafting a new incentive mechanism, or FIT 2, the intention of the Ministry of Industry and Trade to impose the price of solar power on the ground but still keep the price of rooftop solar power, the last draft on 6 / 12/2019 The Ministry of Industry and Trade again adjusted to this, which is difficult to understand because even EVN has repeatedly suggested that the price should be kept at 9.35 cents to encourage people to install and the Ministry of Industry and Trade itself. Project 2023 of the Ministry of Industry and Trade (2023 / QD / BCT dated July 5, 2019) elaborates a detailed program to promote rooftop solar power. The most recent addition in the Government Office’s 402 / TB-VPCP notice dated November 22, 2019, on the Prime Minister’s directing conclusions at the government permanent meeting on the draft new incentive mechanism for electricity. Vietnam Sun also stated that the government will continue to encourage rooftop solar PV because of the above advantages.

No idea what policymakers are thinking and calculating but if the actual reduction in rooftop solar PV prices is only beginning to rekindle, it’s actually a step backward for this draft. Knowing this time, EVN will continue to suggest to keep the price of 9.35 cents until the end of 2020, this recommendation is very reasonable because more than anyone else, EVN knows that the current roof solar PV is small compared to its potential and EVN also knows very well the rapid benefits it brings, thinking that this proposal will be agreed by the people. Hopefully the government is wise before making decisions.

For further information or advice on rooftop solar power please contact:

 • Address: 514 Tran Van Giau, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
 • Western Branch: E34, St. 56, Residential Area 586, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City
 • Workshop: D5 / 1E Duong Dinh Cuc Street, Tan Kien Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
 • Call Center: 1900 252527
 • Email: info@lithaco.com
 • Web: https://lithaco.vn
 • FB: https://www.facebook.com/Lithaco.vn/

Bình luận