Sau một thời gian tạm dừng đề xuất, thỏa thuận đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà, đến nay Bộ Công Thương đã cởi trói cho điện mặt trời trên mái nhà khi cho phép tiếp tục đấu nối. Tuy nhiên vẫn còn điểm nghẽn là chưa có giá mua bán điện mới.
Điện mặt trời áp mái : trói xong lại cởi nhưng vẫn còn điểm nghẽn.

Ngày 6/1/2020, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chấp thuận EVN tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu mua bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái.
Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản vào ngày 16-12-2019 yêu cầu tạm dừng đề xuất, thỏa thuận đối với tất cả các dự án điện mặt trời, kể cả áp mái và cả thị trường bỗng dưng đóng băng.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đề nghị EVN thông báo rõ với các nhà đầu tư phải tự chịu rủi ro về sự thay đổi nếu có so với đề xuất điện mặt trời trên mái nhà có trong dự thảo về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng sau ngày 1-7-2019 của Bộ Công Thương mà Bộ đã trình chính phủ lần thứ tư vào ngày 31/12/2019.

Như vậy, các hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà xưởng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, …đầu tư lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà vẫn tiếp tục được đấu nối vào lưới điện và được lắp công tơ đo đếm 2 chiều.

Ngoài ra, bộ này cũng yêu cầu EVN chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối vào vào hệ thống điện quốc gia tuân thủ đúng quy định của pháp luật và không gây quá tải lên hệ thống điện hiện hữu.

Cũng theo văn bản này, Bộ Công Thương cho biết sau khi có văn bản (số 402) thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của thường trực chính phủ về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng sau ngày 1-7-2019, bộ này đã trình Thủ tướng dự thảo tại tờ trình số 1070 ngày 31/12/2019 như nêu trên.

Theo dự thảo này, hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng, có công suất không quá 1 MWp, đấu nối trực tiếp và gián tiếp lưới điện từ 35 kV trở xuống. Giá bán điện đối với loại hình này là 1.961 đồng/kWh, tương đương 8,38 cent/kWh (giá cũ là 9,35cent/kWh). Theo Bộ Công Thương, hiện nay cơ chế khuyến khích như trên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc cởi trói này chỉ mới giải quyểt được một điểm nghẽn bởi để điện mặt trời mái nhà thật sự phát triển chính phủ cần ban hành ngay cơ chế giá mới, và theo chúng tôi nếu còn nhốt chung một rọ với các dự án điện mặt trời mặt đất thì có lẻ còn lâu quyết định này mới được ký bởi còn nhiều ý kiến đề xuất khác nhau về dự thảo mới, chủ yếu liên quan đến lợi ích của các dự án mặt đất đang triển khai dở dang hoặc đã được duyệt chủ trương quy hoạch.

Nhiều người dân và doanh nghiệp đặt câu hỏi tại sao không tách điện mặt trời mái nhà khỏi đám bùng nhùng là các solar farm và ban hành cơ chế riêng cho điện mặt trời mái nhà để mô hình tuyệt vời này cất cánh, chúng tôi đang chờ đợi một chính sách giống như chính sách mái nhà quang điện mà Thái Lan đã áp dụng.

After a period of temporary suspension of proposals and agreements on rooftop solar power projects, the Ministry of Industry and Trade has so far untied the rooftop solar power when allowing the connection to continue. But there are still bottlenecks that no new power purchase price.

Rooftop solar power: finished tied back off but still bottlenecks.

 

On January 6, 2020, the Ministry of Industry and Trade has sent a letter to Vietnam Electricity (EVN) to approve EVN to continue to receive and handle electricity trading requests from rooftop solar power projects.
Previously, the Ministry of Industry and Trade issued a document on December 16, 2019 requesting a suspension of proposals and agreements for all solar power projects, including the attic and the market suddenly froze.

However, the Ministry of Industry and Trade requests EVN to clearly notify investors to bear the risk of changes if any compared to the proposal on rooftop solar PV in the draft electricity development incentive mechanism Sun in Vietnam, applied after July 1, 2019 of the Ministry of Industry and Trade, which the Ministry submitted to the government for the fourth time on December 31, 2019.

Thus, households, businesses, factories, commercial centers, schools, hospitals, … invest in installing solar electricity on the roof continue to be connected to the grid and installed. 2-way meter meter

In addition, the ministry also requires EVN to be responsible for ensuring that rooftop solar power systems connected to the national electricity system comply with the provisions of law and do not overload the existing electricity system. ..

Also according to this document, the Ministry of Industry and Trade said after the document (No. 402) announced the conclusion of Prime Minister Nguyen Xuan Phuc at a meeting of the standing government on the draft mechanism to encourage development of solar power in Vietnam, which was applied after July 1, 2019, the Ministry has submitted to the Prime Minister a draft in Report No. 1070 dated December 31, 2019 as mentioned above.

According to this draft, rooftop solar power system is a solar power system with photovoltaic panels installed on the roof of construction works, with a capacity not exceeding 1 MWp, directly and indirectly connected. electricity grids of 35 kV or lower. The electricity selling price for this type is VND 1,961 / kWh, equivalent to 8.38 cents / kWh (the old price was 9.35 cents / kWh). According to the Ministry of Industry and Trade, the above incentive mechanism has not been approved by the competent authorities.

The liberalization has only recently resolved a bottleneck by to solar roof really grown the government should immediately issue new pricing mechanism, and follow us if still imprisoned together a muzzle with power projects face Heaven and earth, it may be a long time before this decision has been signed because there are many different proposals on the new draft, mainly related to the benefits of unfinished or approved ground projects. planning guidelines.

Many people and businesses question why not separate the roof solar power from the mites as solar farms and issue a separate mechanism for rooftop solar power for this great model to take off, we are waiting for a policy like the photovoltaic roof policy that Thailand has adopted.

Bình luận