Việt Nam ngừng cấp phép cho các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn
(Nguồn từ PV Magazine)
NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2019 EMILIANO BELLINI

Theo bản tin đăng ngày 19 tháng 12 năm 2019 trên tạp chí PV Magazine có nội dung như sau : Trong một văn bản chính thức mới được công bố, Hà Nội đã thúc giục chính quyền khu vực và tổ chức nhà nước, EVN, tạm dừng thỏa thuận, cấp phép mới cho cho các solar farm (công viên năng lượng mặt trời) mới cho đến khi có thông báo mới. Khoảng 8,93 GW công suất năng lượng mặt trời quy mô tiện ích đã được phê duyệt để phát triển tại Việt Nam, theo Bộ Công Thương.

Một dự án 49,5 MW được phát triển bởi Công ty năng lượng Waaree của Ấn Độ tại tỉnh Khánh Khánh. Công việc dự án sau tài chính đã thu hút nhiều người chơi EPC quốc tế đến thị trường PV đang phát triển nhanh chóng.

Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành văn bản 9608 / BCT-ĐL, trong đó kêu gọi chính quyền khu vực trong cả nước và công ty điện lực Việt Nam (EVN) đình chỉ phê duyệt mới đối với các dự án PV quy mô lớn theo cơ chế giá FIT.

Theo Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA), chính phủ đã phê duyệt 135 dự án với công suất kết hợp 8,93 GW theo đề án. Khoảng 4,5 GW của các dự án này đã đấu nối vào cuối tháng 6 năm ngoái, khi giai đoạn đầu tiên của chương trình khuyến khích điện mặt trời (FIT) của đất nước đã hết hạn.
Việt Nam ngừng cấp phép cho các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn

Bộ cho biết chỉ những dự án có hợp đồng FIT đã ký dự kiến ​​hoàn thành dự kiến ​​vào cuối năm nay mới có thể đảm bảo trợ cấp, trong khi tất cả các dự án còn lại sẽ phải cạnh tranh lại trong các phiên đấu giá trong tương lai. Bộ Công Thương hiện đang làm việc với các bộ ngành liên quan để hoàn thành dự thảo cơ chế đấu giá mới, theo bộ công thương cho biết.

Chính quyền Việt Nam đã công bố kế hoạch chuyển từ trợ cấp cho việc triển khai PV thông qua FIT theo hướng đấu thầu điện mặt trời vào đầu tháng 12, đánh dấu sự thay đổi rõ ràng so với những lời hứa trước đó để khởi động lại chương trình FIT .

Việt Nam sẽ cần bổ sung khoảng 3,5-4 GW công suất phát mới mỗi năm để theo kịp nhu cầu tăng trưởng điện hàng năm vào khoảng 10%.

Tuy nhiên cũng nội dung văn bản trên không hiểu sao các tờ báo ở Việt Nam đồng loạt đưa tin Dừng đề xuất các dự án điện mặt trời như trên tờ Vnexpress ngày 18/12/2019 có đưa :
Bộ Công Thương yêu cầu các tỉnh, thành và EVN dừng đề xuất các dự án điện mặt trời cho tới khi có cơ chế giá mới.
Tờ Vietnamnet thì giật tít tiêu đề Thiếu quy định, dừng thỏa thuận điện mặt trời.

Còn trên tờ vietnamfinance thì đăng bài với tựa đề ‘Bộ Công Thương đề nghị tạm dừng thỏa thuận dự án điện mặt trời theo giá FIT’
Và còn rất nhiều tờ báo lớn của Việt Nam nữa. Điều đáng nói là trong các bản tin không tờ báo nào nói rõ là chỉ dừng các dự án điện mặt trời lớn solar farm chứ không dừng các dự án điện mặt trời mái nhà nói chung và điện mặt trời hộ gia đình nói riêng gây hoang mang trong người dân đang muốn đầu tư điện mặt trời.

Xem ra trình độ thẩm định thông tin và trình độ đưa tin của báo tây và báo ta còn cách nhau một trời một vực.

(Nguồn từ PV Magazine)

 

Vietnam stopped licensing for large-scale solar projects
(Source from PV Magazine)
December 19, 2019 EMILIANO BELLINI

According to the December 19, 2019 newsletter in PV Magazine, the following content: In a newly published official document, Hanoi urged regional governments and state organizations, EVN, temporarily stop the agreement, grant new licenses for new solar farms until further notice. About 8.93 GW of solar scale utility capacity has been approved for development in Vietnam, according to the Ministry of Industry and Trade.

A 49.5 MW project was developed by India’s Waaree Energy Company in Khanh Khanh Province. Post-financial project work has attracted many international EPC players to the rapidly growing PV market.

The Ministry of Industry and Trade of Vietnam has issued a document 9608 / BCT-DL, which calls on regional governments throughout the country and Vietnam Electricity (EVN) to suspend new approvals for large-scale PV projects large under the FIT pricing mechanism.

According to the Vietnam Clean Energy Association (VCEA), the government has approved 135 projects with a combined capacity of 8.93 GW under the scheme. About 4.5 GW of these projects were connected in late June last year, when the first phase of the country’s solar power incentive (FIT) program expired.

Vietnam stopped licensing for large-scale solar projects

The ministry said only projects with signed FIT contracts that are expected to be completed by the end of this year can guarantee subsidies, while all remaining projects will have to compete in the future auctions. The Ministry of Industry and Trade is currently working with relevant ministries to complete the draft new auction mechanism, according to the Ministry of Industry and Trade.

The Vietnamese government announced a plan to shift from subsidies for PV deployment through FIT towards solar PV bidding in early December, marking a clear change from previous promises to launch FIT program again.

Vietnam will need to add about 3.5-4 GW of new generation capacity each year to keep up with the annual electricity demand growth of about 10%.

However, the content of the above text did not understand why the newspapers in Vietnam simultaneously reported that the Stop proposing solar power projects as on Vnexpress on December 18, 2019 had: Ministry of Industry and Trade requested provinces , Thanh and EVN stopped proposing solar power projects until there was a new pricing mechanism.
The Vietnamnet newspaper headlined the title lack of regulation, stopping the solar PV deal.

On the Vietnamfinance newspaper, the article was titled, ‘The Ministry of Industry and Trade proposed to suspend the agreement on solar power projects at FIT prices’ and there are many other major Vietnamese newspapers. It is worth mentioning that in the news, no newspaper clearly stated that the solar farm will only stop large solar projects, not the rooftop solar power projects in general and household solar power in particular bewildering for people looking to invest in solar power.

See the evaluation level of information and the level of press coverage and newspaper west’re also not a whole different way.

(Source from PV Magazine)

 

Bình luận